แนะนำ Software ERP ที่น่าสนใจ

  • Home
  • ERP
  • แนะนำ Software ERP ที่น่าสนใจ

1. OpenERP

OpenERP ชื่อเดิมคือ TinyERP เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาซอฟต์แวร์ประเภท ERP และ CRM ทำหน้าที่เป็นระบบจัดการข้อมูล ทำให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่างๆ ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สามารถรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
โครงสร้างภายในการสื่อสารทั้งหมด ทำง่านด้วย XML-PRC สามารถพัฒนาต่อยอดได้โดยเขียนเป็นโมดูลและปัจจุบันมีโมดูลให้เลือกใช้มากกว่า 1000 โมดูล 

คุณสมบัติของระบบ   
Sales Management (การบริหารการขาย)
Purchase Management (การจัดการซื้อ) 
Customer Relationship Management (การบริหารลูกค้าสัมพันธ์) 
Project Management (การบริหารจัดการโครงการ) 
Warehouse Management (การจัดการคลังสินค้า) 
Manufacturing (การผลิต)
Accounting & Finance (การบัญชีและการเงิน)
Asset Management (การจัดการสินทรัพย์) 
Human Resource Management (การบริหารงานบุคคล)
Fleet Management (การจัดการยานพาหนะ) 
Event Management (การบริหารจัดการงาน) 
Social Network (เครือข่ายสังคม) 
Point of Sale (การบริการที่จุดขาย)
Knowledge and Document Management (ความรู้และการจัดการเอกสาร) 
Calendar (ปฎิทิน) 
Purchase Management (การจัดการซื้อ) 
Expense Management (การจัดการค่าใช้จ่าย) 
Time Sheet (ใบบันทึกเวลา)
Employee Appraisals (ประเมินการทำงานของพนักงาน)
Manufacturing Resource Planning (การวางแผนทรัพยากรการผลิต)
Portal (เว็ปศูนย์รวม) 
Employee Directory (ไดเรกทอรี่พนักงาน)
Address Book (สมุดรายชื่อ) 
Recruitment Process (ขบวนการสรรหา)www.openerp.com


2. Compiere

เป็นซอฟต์แวร์ ERP ชั้นแนวหน้าของโลกที่มีการรวมเอาฟังก์ชั่นของ CRM และฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับ SME ไว้อย่างครบถ้วน ความสามารถในการบริการจัดการและทำรายงาน, การจัดซื้อ, การจัดวัตถุดิบ บริหารระบบการขาย, ระบบขายหน้าร้าน POS, ระบบจัดการด้านการเงิน เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหรือสร้างฟังก์ชั่นใหม่ๆได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง

คุณสมบัติของระบบ   
Standard Reports (รายงานมาตรฐาน)
Management Dashboards (แผงควบคุมการจัดการ)
Business View Layer (รายงานธุรกิจ)
Manufacturing (การผลิต)
Warehouse Management (การจัดการคลังสินค้า) 
Purchasing (การจัดซื้อ)
Materials Management (การจัดการวัสดุ)
Order Management (การจัดการสั่งซื้อ) 
Global Financial Management (ระบบบริหารค่าเงินโลก)
Sales (ระบบขาย)
E-Commerce(ระบบอีคอมเมิร์ซ) 
Service (ระบบบริการ) การจัดการวงจรการส่งมอบ
Customer History (ระบบบริหารประวัติลูกค้า)

www.compiere.com


3. Adempiere

Adempiere เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Compiere มีการเพิ่มเติมโมดูลหลายอย่างที่จำเป็นสำหนรับองค์กร ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นในการปรับแต่งโดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการสร้างทีมและวางระบบด้วยตัวเอง สามารถทำงานได้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ได้รับการทดสอบและยอมรับในประสิทธิภาพในอย่างมากในต่างประเทศว่าสามารถรอง รับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
ประกอบไปด้วยโมดูลที่หลากหลายเช่น ERP, SCM, CRM, Financial Performance Analysis, ระบบ POS, โปรแกรมหน้าร้าน และ MRP 

คุณสมบัติของระบบ   
Sales (ระบบขาย)
Purchasing (ระบบจัดซื้อ) 
Manufacturing Management (ระบบบริหารการผลิต)
Material Management (การจัดการวัสดุ)
Finance (ระบบบัญชีและการเงิน)
Human Resource (ทรัพยากรมนุษย์)
Project Management (การบริหารจัดการโครงการ) 
Manufacturing (ระบบการผลิต)
Customer Relationship Management (การบริหารลูกค้าสัมพันธ์) 
POS (point of sale) (ระบบบริการจุดขาย) 
E-commerce 
Maintenance Management (การจัดการการบำรุงรักษา)

www.adempiere.com


4. Apache OFBiz

มีชื่อเต็มว่า Open For Business เป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย Open Source ERP, Open Source CRM, Open Source E-Business / E-Commerce, Open Source SCM, Open Source MRP, Open Source CMMS/EAM มีการใช้งานสำหรับองค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งาน การแต่งแก้ไข การดูแลรักษาระบบ

คุณสมบัติของระบบ   
Advanced e-commerce (ขั้นสูงอีคอมเมิร์ซ)
Catalog management (การจัดการแคตตาล็อก)
Promotion & pricing management (การจัดการส่งเสริมการขายและการกำหนดราคา)
Order management (sales & purchase) (การจัดการคำสั่ง การขายและการซื้อ)
Customer management (part of general party management) การจัดการลูกค้า (ส่วนหนึ่งของการจัดการของบุคคลทั่วไป)
Warehouse Management (การจัดการคลังสินค้า) 
Fulfillment การปฏิบัติตาม (ย้ายสต๊อกอัตโนมัติ, จัดกลุ่ม, บรรจุและส่ง)
Accounting (บัญชีใบแจ้งหนี้การชำระเงินและการเรียกเก็บเงินสินทรัพย์ถาวร) 
Manufacturing Management (ระบบบริหารการผลิต)
General work effort management งานการจัดการทั่วไป (เหตุการณ์, งาน, โครงการ, คำขอ, ฯลฯ )
Content management (สำหรับเนื้อหาผลิตภัณฑ์, เว็บไซต์, เนื้อหาทั่วไป, บล็อก, ฟอรั่ม, ฯลฯ )
Point Of Sales (POS) module using as rich client interface  จุดขาย (POS)
ofbiz.apache.org


5. Opentaps

เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาต่อยอดจากจาก Apache OFBiz ซึ่งเป็นระบบจัดการทรัพยากร(ERP) และระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีสามารถนำไปใช้งานในองค์กรระดับใหญ่ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็น E-Commerce, Point of sales, Warehouse, Inventory , Manufacturing, and Supply Chain Management เป็นต้น

คุณสมบัติของระบบ
Customer Relationship Management (การบริหารลูกค้าสัมพันธ์)
Enterprise Resource Planning (การวางแผนทรัพยากรขององค์กร)
Manufacturing Resources Planning (การวางแผนทรัพยากรการผลิต)
Warehouse Management (การจัดการคลังสินค้า)  การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน 
Inventory Planning (การวางแผนสินค้าคงคลัง) กระบวนการของการกำหนดปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมของสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ของกำลังการขายและการผลิต มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสด และผลกำไร ของบริษัท
Financial Accounting and Budgeting (การบัญชีการเงินและงบประมาณ)
e-commerce
POS (point of sale) การบริการที่จุดขาย

www.opentaps.org


6. Openbravo

เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดการงานโดยสามารถเชื่อมต่อการทำงานของหน่วยงานหลักของบริษัทเข้าด้วยกัน ทำงานร่วมกันบนฐานปฏิบัติงานเดียวกัน เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก, ค้าส่ง, การผลิต และการบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจ SME ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากับงานที่ได้และค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของระบบ
Finance and accounting (บัญชีและการเงิน)
Purchasing Management (การจัดการการซื้อ) การซื้อสินค้าและบริการที่สามารถสร้างขึ้นโดยใช้ ใบเบิก สามารถเกิดหลังจากที่ (เลือก) และจะได้รับการอนุมัติจะใช้ในการสร้างการสั่งซื้อ
Sales Management (การบริหารการขาย)
Inventory Management (การจัดการสินค้าคงคลัง)
Project Management (การบริหารจัดการโครงการ) เป็นหลักการความรู้ในการวางแผน จัดระเบียบ รับประกัน จัดการ ชี้นำ และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์
Production Management (ระ บบบริหารจัดการการผลิต)
Point of Sale (ระบบบริการจุดขาย)
Business Intelligence (ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น 

www.openbravo.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.