⚡ This Site is Updated Every Day

WACC(Weighted Average Cost of Capital)

WACC(Weighted Average Cost of Capital)หมายถึง ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน มีประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าควรลงทุน
หรือไม่ควรลงทุนในโครงการใดบ้างของบริษัท
คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท อีกทั้ง WACC นี้ยังสามารถใช้ในการคำนวณหามูลค่าของกิจการ และมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นได้อีกด้วย

สูตร WACC = wdkd(1-T) + wPkP + wekS
wd = สัดส่วนของเงินทุนหนี้สิน
wP = สัดส่วนของเงินทุนหุ้นบุริมสิทธิ์
we = สัดส่วนของเงินทุนส่วนของเจ้าของ

kd(1-T) = ต้นทุนของหนี้สิน / พันธบัตร
kP = ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์
kS = ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.